എന്തുകൊണ്ട്  ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി,  സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നയം അനിവാര്യമാണ്?

എന്തുകൊണ്ട്  ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നയം അനിവാര്യമാണ്?

2022 ഏപ്രിൽ 26-ന്, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ജനാർദൻപൂരിലെ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ, ഹസ്ദിയോ ആരണ്യ വനത്തിലെ മരങ്ങൾ വനം വകുപ്പ് വെട്ടിമാറ്റുന്നത് തടഞ്ഞു കൊണ്ട്, മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയും അതിൽ അവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വനംവകുപ്പ് അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ തിരിച്ചെത്തി 300-ലധികം മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും പാർസ ഈസ്റ്റ്, കെറ്റെബസാൻ കൽക്കരി ഖനികളിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ഖനനത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്. പദ്ധതികൾ രാജസ്ഥാൻ രാജ്യ വിദ്യുത് ഉത്പാദൻ നിഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും നടത്തിപ്പവകാശം അദാനി ഗ്രൂപ്പിനുമാണ്.…

We need Environment and Social Safeguard Policy  for Indian Financial Institutions

We need Environment and Social Safeguard Policy for Indian Financial Institutions

On April 26th 2022, women of Janardanpur, Chhattisgarh hugged trees of the Hasdeo Aranya forest to prevent them from being felled by the forest department and did so successfully. But the forest department came back in the early hours next day and felled over 300 trees. This is following the clearance…

Financial Accountability Network, along with over 30 orgs responded to SEBI consultation paper on ERP ratings

Financial Accountability Network, along with over 30 orgs responded to SEBI consultation paper on ERP ratings

Response to SEBI Consultation Paper on Regulating Environmental, Social and Governance (ESG) Rating Providers for Securities Markets In the last few years and particularly in the last couple of years Financial Institutions, companies and regulators alike are interested in the ESG framework. It is surely a welcome step for the…